ایران ترجمه

شماره حساب ها

شماره حساب شماره کارت بانک
1002-8000-10774219-1 5022-2910-4161-7422 پاسارگاد
48505079/89 6104-3377-6065-8334 ملت
9302-806-1048213-1 6219-8610-3386-6574 سامان


تمامي حساب ها بنام آقای اسمعيل وزيري مي باشند.

  • تماس با ایران ترجمه
  • logo-samandehi
  • به پرداخت بانک ملت