ایران ترجمه

شماره حساب ها

شماره شبا شماره کارت بانک
IR700120000000004850507989 6104-3377-6065-8334 ملت
IR490620000000201957586006 6362-1410-4425-3509 آینده
IR790570100280010774219101 5022-2910-7223-9807 پاسارگاد


تمامي حساب ها بنام آقای اسمعيل وزيری می باشند. لطفا پس از واریز اطلاع داده شود.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت