ایران ترجمه


ترجمه ترکمنی به فارسی و فارسی به ترکمنی

٢٨ فروردین ماه ١٣٩۶ ساعت ٠٩:٢٩

ترجمه ترکمنی به فارسی و فارسی به ترکمنی نیز به جمع زبان هایی که خدمات ترجمه آنها در ایران ترجمه انجام می‌پذیرد اضافه گردید.
ترجمه ترکمنی به فارسی و فارسی به ترکمنی متون، اسناد و مدارک اشخاص، شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، ترجمه ترکمنی قراردادها و مکاتبات اقتصادی بازرگانان و تجار ایرانی برای کشور ترکمنستان، اعزام مترجم همراه و همزمان جهت برگزاری نمایشگاه های فرهنگی ، اقتصادی و تجاری در ایران و ترکمنستان صورت خواهد پذیرفت.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت