ایران ترجمه


ترجمه ناجیت Najit

٢۶ مهر ماه ١٣٩۶ ساعت ٠۶:۵٢

ترجمه با مهر ناجیت (جامعه مترجمان قضایی آمریکا) نیز به خدمات ترجمه ایران ترجمه اضافه گردید. ترجمه ناجیت نوعی از ترجمه میباشد که توسط مترجمین تائید شده جامعه مترجمان قضایی آمریکا انجام میشود.
از جمله مزایای ترجمه ناجیت NAJIT – National Association of Judiciary Interpreters and Translators میتوان به هزینه کمتر و سرعت بیشتر در انجام ترجمه با توجه به اینکه نیاز به تاییدات هیچ سازمان دولتی اعم از دادگستری و وزارت خارجه ندارد اشاره نمود.

  • شماره واتس‌اَپ
  • تماس با ایران ترجمه
  • تلگرام
  • به پرداخت بانک ملت