ایران ترجمه


برآورد هزینه ترجمه

در این بخش می توانید با انتخاب زبان، بازگردانی، زمینه ترجمه و وارد کردن تعداد کلمات، در انتهای صفحه برآورد هزینه ترجمه خود را مشاهده نمایید.

  • زبان مورد نظر شما چيست؟
  • سفارش شما در چه زمينه اي است؟
  • سفارش شما چند کلمه است؟
  • برای مشاهده لیست تعرفه و زمان ترجمه ها کلیک نمایید.
  • هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد در نظر گرفته میشود.
  • در سفارش هاي فوري زمان نصف و هزينه دو برابر در نظر گرفته ميشود.
  • در سفارش هاي نيمه فوري زمان تحويل سفارش یک سوم زودتر و هزينه آن نيز یک سوم بيشتر در نظر گرفته ميشود.
  • تماس با ایران ترجمه
  • به پرداخت بانک ملت